Watch this video and more on Aikido Journal TV

Watch this video and more on Aikido Journal TV

2005 Aiki Expo: Koji Yoshida, Nishio Aikido

Shoji Nishio, Season 1, Episode 11 – 9m 21s