Watch this video and more on Aikido Journal TV

Watch this video and more on Aikido Journal TV

Nishio Aikido Part 7: Katadori Menuchi

Shoji Nishio, Season 1, Episode 7 – 26m

Up Next in Season 1