Watch this video and more on Aikido Journal TV

Watch this video and more on Aikido Journal TV

Nishio Aikido: Part 2 Aihanmi Katatedori (kosadori)

Shoji Nishio, Season 1, Episode 2 – 37m

Up Next in Season 1