Watch this video and more on Aikido Journal TV

Watch this video and more on Aikido Journal TV

Daito-ryu: Katsuyuki Kondo, Volume 1

29m

Up Next in Daito-Ryu: Instructional Series

  • Daito-ryu: Katsuyuki Kondo, Volume 2

    This is the second part in a series of instructional videos covering the Daito-ryu curriculum. The Daito-ryu Aikijujitsu Mokuroku (curriculum) is comprised of 118 techniques. Instruction by Katsuyuki Kondo Sensei.

  • Daito-ryu: Katsuyuki Kondo, Volume 3

    This is the third part in a series of instructional videos covering the Daito-ryu curriculum. The Daito-ryu Aikijujitsu Mokuroku (curriculum) is comprised of 118 techniques. Instruction by Katsuyuki Kondo Sensei.