Watch this video and more on Aikido Journal TV

Watch this video and more on Aikido Journal TV

Daito-ryu: Katsuyuki Kondo, Volume 3

Katsuyuki Kondo, Season 1, Episode 3 – 49m